Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022

начальник Юридичного управління

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) здійснює загальне керівництво та координацію роботи Управління, розподіл обов’язків між начальниками структурних підрозділів у складі Управління та іншими працівниками, контроль виконання ними своїх завдань; 2) забезпечує в межах своєї компетенції збереження в Управлінні державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства; 3) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Управління; 4) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, правил етичної поведінки; 5) бере участь у засіданнях, нарадах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління; 6) візує документи в межах компетенції Управління; 7) забезпечує виконання завдань, покладених на Управління; 8) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; 9) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Міністерства, правильного застосування законодавства в Міністерстві, на підприємствах, що належать до сфери його управління, у представництві та самопредставництві інтересів Міністерства в судах; 10) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства; 11) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Міністра, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 12) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 13) проводить гендерно-правову експертизу проектів наказів Міністерства, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України; 14) проводить антидискримінаційну експертизу проектів наказів Міністерства, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України; 15) переглядає разом із структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством; 16) інформує Міністра про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; 17) вносить Міністру пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом; 18) разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Міністра для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти; 19) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них; 20) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 21) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; 22) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; 23) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Міністерства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості; 24) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Міністерством, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків; 25) подає пропозиції Міністру про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу); 26) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Міністру письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 27) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Міністерстві, на підприємствах, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд Міністра щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Міністерства, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Управління, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів; 28) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; 29) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; 30) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; 31) роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також за дорученням Міністра розглядає звернення громадян, запити на інформацію, звернення та запити народних депутатів України; 32) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Міністерства; 33) забезпечує в установленому порядку представництво та самопредставництво інтересів Міністерства в судах та інших органах.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
посадовий оклад 16 600 гривень; надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу” надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)
Рівень заробітної плати
16600
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua